Εκπαίδευση για Βιώσιμη Μόδα

Σχετικά με το Έργο

Δημιουργία ενός νέου Επαγγελματικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος και ενός αντίστοιχου προφίλ Επαγγελματικών Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, σύμφωνα με το ECVET, ικανό να αξιολογεί, να εντοπίζει και να εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις, να διαμορφώνει μια πλήρη στρατηγική αειφορίας εστιασμένη σε πιο βιώσιμες πρώτες ύλες, βιώσιμες πρακτικές παραγωγής, οικολογικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. σχεδιασμός, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, διευκολύνοντας τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και εφαρμόζοντας πρακτικές κυκλικότητας στη βιομηχανία μόδας και κλωστοϋφαντουργίας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο έργο έχει χρηματοδοτηθεί με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού και μόνο, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση η οποία μπορεί να γίνει σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive