Η Συνεργασία

Asociatia Centrul National pentru Productie si Consum Durabile

Το Εθνικό Κέντρο για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πλήρως δεσμευμένος να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής στη Ρουμανία, ευαισθητοποιώντας τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και άλλους οργανισμούς σχετικά με την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών τους, αναπτύσσοντας ικανότητες για την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες.

Innovation Hive

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Asociatia Centrul De Resourse Pentru Initiative Etice Si Solidare

Το CRIES (Κέντρο Πόρων για Ηθικές και Αλληλέγγυες Πρωτοβουλίες) είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς που συμμετείχαν στο
προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Ρουμανία. Το CRIES ιδρύθηκε το 2009 μετά από μια συμμετοχική διαδικασία στην οποία συμμετείχε η κοινότητα της Τιμισοάρα. Η οργάνωση αναπτύχθηκε ως κέντρο πόρων, με κύριους τομείς δράσης τη συμμετοχική δημοκρατία, τη γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα, το δίκαιο εμπόριο, τις επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης, την υπεύθυνη κατανάλωση και την ηθική χρηματοδότηση.
Από την αρχή, η οργάνωση απολάμβανε την υποστήριξη και τη σύμπραξη πολλών ευρωπαϊκών πλατφορμών: ENSIE (Ευρωπαϊκή
Network Social Integration Enterprises), IRIS Platform, RIPESS Europe, URGENCI, WFTO Europe (World Fair Trade
Organization). Η CRIES είναι ιδρυτικό μέλος του RIPESS Europe και μέλος του Ρουμανικού Δικτύου Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης (RISE).
Οι στόχοι μας:
1. να αυξήσουμε την ικανότητα των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων να ενεργούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και
βιώσιμης ανάπτυξης,
2. να αυξήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην προώθηση, ανάπτυξη και ενίσχυση της ηθικής χρηματοδότησης, της υπεύθυνης
κατανάλωσης, του δίκαιου εμπορίου, της αλληλέγγυας οικονομίας,
3. να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή των περιθωριοποιημένων ατόμων, μέσω της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. κοινωνικές επιχειρήσεις, εργασιακές
κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, συνεταιρισμοί ή άλλες καινοτόμες μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας).

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja

Η MIITR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την οικοδόμηση ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου μέσω του δικτύου πολλών δημόσιων οργανισμών (που συνεργάζονται με δήμους, υπουργεία, κυβερνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους φορείς), ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλους εταίρους. Αναπτύσσει βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και λύσεις μέσω της παροχής συμβουλών και της διατομεακής συνεργασίας. Η MIITR αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, καθώς και στη διαχείριση έργων, στις δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης πληροφοριών. Η πολύπλευρη εμπειρία μας μας καθιστά έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο για έργα της ΕΕ. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Είμαστε αναγνωρισμένοι για τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη μας και συνεργαζόμαστε με εταιρείες, ερευνητές και φορείς λήψης αποφάσεων. Η MIITR πιστεύει ότι ένας δίκαιος και βιώσιμος κόσμος θα προκύψει όταν οι μοναδικές δεξιότητες και οι πόροι όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της κυβέρνησης, επικεντρωθούν σε αυτόν τον στόχο. Πιστεύουμε ότι η συστημική πρόοδος προς έναν δίκαιο και βιώσιμο κόσμο μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τη δράση και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Katty Fashion SRL

Η Katty Fashion είναι μια ιδιωτική ρουμανική εταιρεία με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας σε όλες τις κατηγορίες γυναικείων ενδυμάτων και μακροχρόνιος προμηθευτής για περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές εταιρείες μόδας υψηλών προδιαγραφών, στις οποίες προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως: ανάπτυξη πατρόν και εφαρμογή, δειγματοληψία και κατασκευή πρωτοτύπων, προμήθεια υλικών, παραγωγή μικρών σειρών και κατά παραγγελία, έγκαιρη παράδοση. Το ηθικό εργασιακό περιβάλλον και η περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγική διαδικασία βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος αξιών μας. ως εκ τούτου, με την πάροδο των ετών, έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους στην τεχνολογία και τις σύγχρονες πρακτικές που μας επέτρεψαν να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών μας.

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Ο Σύλλογος Effebi είναι ένας ιταλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1976. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης από τις κυριότερες ιταλικές τράπεζες. Η Effebi διοργανώνει ποικίλες δραστηριότητες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής ανάπτυξης κυρίως για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέσω του έργου της, η Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Σε διεθνές επίπεδο, η EFFEBI είναι ιδρυτικό μέλος της EBTN – European Banking and Financial Services Training Association διατηρώντας σημαντικές σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Ενώσεις, Πανεπιστήμια, Κολέγια, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στο EBTN είναι μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με στόχο την αναβάθμιση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των πολιτών μέσω της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.
Επιπλέον, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET) που είναι μία από τις κορυφαίες επαγγελματικές ενώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει δημιουργηθεί από και για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).
Σε εθνικό επίπεδο, η Effebi είναι μέλος της FEDERMANAGEMENT – Ιταλική Ομοσπονδία Συνδέσμων Μάνατζμεντ – η οποία προωθεί την ανανέωση της κουλτούρας του μάνατζμεντ και της ηγεσίας και την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής επανάστασης. Συμβάλλει επίσης στη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της- βελτιώνει τη διοικητική κουλτούρα και πέραν των επαγγελματικών ρόλων.
Τέλος, η Effebi είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας και Ευρωπαϊκών Μελετών – Future Business (CRES). Το CRES έχει ως στόχο την υλοποίηση μελετών, ερευνών και ευρωπαϊκών έργων για τη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το CRES αποτελείται από 17 μέλη από 12 ευρωπαϊκές χώρες και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και μια διεπιστημονική προσέγγιση. http://www.asseffebi.eu/

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive