Partnerstvo

Asociatia Centrul National pentru Productie si Consum Durabile

Nacionalni center za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo je neprofitna organizacija, ki si v celoti prizadeva prispevati k razvoju trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje v Romuniji z ozaveščanjem podjetij, javnih ustanov in drugih organizacij o potrebi po večji učinkovitosti virov in zmanjšanju vpliva njihovih izdelkov, storitev in dejavnosti na okolje, s krepitvijo zmogljivosti na področju učinkovitosti virov in krožnega gospodarstva za podjetja in državne ustanove, z zagotavljanjem podpore in svetovanja ter olajšanjem dostopa do informacij.

Innovation Hive

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, ki je specializirana za področje raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so usmerjene v krepitev gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, naš cilj pa je najti rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na metodologijah soustvarjanja in pristopu četverne vijačnice. Namen vključevanja deležnikov iz industrije, znanosti in družbe je ustvariti povezave med podjetji, akademsko sfero in civilnimi akterji, da bi razvili kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je doseči spremembe v lokalnih družbah in na najvišji ravni uspešno uveljaviti načela konceptov družbenih inovacij.

Asociatia Centrul De Resourse Pentru Initiative Etice Si Solidare

CRIES (Center za etične in solidarnostne pobude) je ena od prvih organizacij, ki so sodelovale pri spodbujanju socialnega in solidarnostnega gospodarstva v Romuniji. CRIES je bil ustanovljen leta 2009 po participativnem procesu, v katerem je sodelovala skupnost v Temišvaru. Organizacija se je razvila kot center za vire, glavna področja delovanja pa so participativna demokracija, kmetijstvo, ki ga podpira skupnost, pravična trgovina, podjetja za socialno vključevanje, odgovorna potrošnja in etično financiranje. Združenje je od začetka uživalo podporo in partnerstvo več evropskih platform: ENSIE (European Network Social Integration Enterprises), platforma IRIS, RIPESS Europe, URGENCI, WFTO Europe (World Fair Trade Organization). CRIES je ustanovni član mreže RIPESS Europe in član romunske mreže podjetij za socialno vključevanje (RISE). Naši cilji: 1. povečati sposobnost institucionalnih, socialnih in gospodarskih deležnikov za delovanje na področju socialne ekonomije in trajnostnega razvoja; 2. povečati sodelovanje državljanov pri spodbujanju, razvoju in krepitvi etičnega financiranja, odgovorne potrošnje, pravične trgovine in solidarnega gospodarstva; 3. omogočiti aktivno udeležbo marginaliziranih ljudi prek socialnega gospodarstva (npr. socialnih podjetij, delovnih integracijskih socialnih podjetij, zadrug ali drugih inovativnih oblik socialnega in solidarnostnega gospodarstva).

Asociatia Centrul De Resourse Pentru Initiative Etice Si Solidare

MIITR je neprofitna organizacija, ki s svojo mrežo številnih javnih organizacij (sodelovanje z občinami, ministrstvi, vladnimi agencijami, univerzami in drugimi javnimi ustanovami), nevladnih organizacij, podjetij in drugih partnerjev gradi pravičen in trajnosten svet. S svetovanjem in medsektorskim sodelovanjem razvija trajnostne poslovne strategije in rešitve. MIITR sestavlja ekipa strokovnjakov z visoko ravnijo strokovnega znanja, veščin in spretnosti na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter na področju vodenja projektov, promocije in dejavnosti razširjanja informacij. Zaradi raznolikosti naših izkušenj smo močan in zanesljiv partner za projekte EU. Imamo bogate izkušnje pri načrtovanju, razvoju in izvajanju evropskih raziskovalnih programov in projektov. Priznani smo po svojem znanju in strokovnosti ter sodelujemo s podjetji, raziskovalci in odločevalci. Inštitut MIITR verjame, da bo pravičen in trajnosten svet nastal, ko bodo edinstvene sposobnosti in viri vseh sektorjev, vključno s podjetji, družbo in vlado, osredotočeni na ta cilj. Verjamemo, da je sistemski napredek v smeri pravičnega in trajnostnega sveta mogoče doseči z vključevanjem trajnosti v strategijo in delovanje ter s spodbujanjem sodelovanja med organizacijami, podjetji in njihovimi deležniki.

Katty Fashion SRL

Katty Fashion je zasebno romunsko podjetje z več kot 17-letnimi izkušnjami na področju vseh kategorij ženskih oblačil in dolgoletni dobavitelj za več kot 50 vrhunskih evropskih modnih znamk, ki jim ponujamo storitve z dodano vrednostjo, kot so: razvoj vzorcev in krojev, vzorčenje in izdelava prototipov, iskanje materialov, kratke serije in proizvodnja po naročilu, pravočasna dobava. Etično delovno okolje in okoljsko trajnostni proizvodni proces sta jedro našega sistema vrednot, zato smo v preteklih letih vložili veliko sredstev v tehnologijo in najsodobnejše prakse, kar nam je omogočilo izboljšati učinkovitost, kakovost in obseg naših storitev.

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Združenje Effebi je italijanska neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1976. Upravni odbor sestavljajo vodje kadrovskih služb in vodje usposabljanja iz glavnih italijanskih bank. Združenje Effebi organizira različne dejavnosti na področju človeških virov in organizacijskega razvoja predvsem za bančni in finančni sektor. Združenje si s svojim delom prizadeva za krepitev izmenjave dobrih praks in znanja ter sodelovanja z drugimi organizacijami na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.
Na mednarodni ravni je EFFEBI ustanovni član EBTN – Evropskega združenja za usposabljanje na področju bančništva in finančnih storitev, ki vzdržuje pomembne odnose z drugimi institucijami, združenji, univerzami, fakultetami, podjetji in organi, dejavnimi na področju upravljanja in razvoja človeških virov. V združenju EBTN je član odbora za finančno pismenost, katerega cilj je izboljšati finančno pismenost državljanov s finančnim izobraževanjem.
Poleg tega je član Evropskega foruma za tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje (EfVET), ki je eno od vodilnih vseevropskih strokovnih združenj, ki so ga ustanovili ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) in je namenjeno njim.
Na nacionalni ravni je Effebi član FEDERMANAGEMENT-a – Italijanske federacije združenj vodstvenih delavcev, ki spodbuja prenovo kulture vodenja in upravljanja ter se spopada z globalizacijo in digitalno revolucijo. Prispeva tudi k sodelovanju in izmenjavi idej ter najboljših praks med člani; izboljšuje menedžersko kulturo, tudi zunaj poklicnih vlog.
Effebi je tudi ustanovni član Centra za raziskave in evropske študije – poslovanje prihodnosti (CRES). Cilj CRES je izvajati študije, raziskave in evropske projekte za izboljšanje aktivnega državljanstva in spodbujanje evropskih politik na področju izobraževanja in usposabljanja. CRES sestavlja 17 članov iz 12 evropskih držav, ki delujejo na različnih področjih in zagotavljajo visoko kakovost in interdisciplinarni pristop.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive